THÔNG BÁO

(V/v: Quy định mới về quản lý thị trường cấp giấy giới thiệu (GGT))

Hiện nay thị trường sản phẩm Vina Tảo đang bắt đầu mở rộng. Để quản lý thị trường tốt hơn, công ty thông báo tới Quý thủ lĩnh (TL) những Quy định mới về việc này.

 

1. Số lượng cấp GGT

a. Mỗi một TL được cấp tối đa 5 GGT một ngày.

b. Lần xin GGT tiếp theo TL phải báo cáo lại hiện trạng của những xã/phường đã xin lần trước (có làm được hay không, làm với hội nào, kết quả ra sao, có làm tiếp hay không). Với những xã/phường không liên hệ được thì TL phải gửi trả GGT cho công ty. Nếu công ty không nhận được GGT này thì không cấp tiếp GGT.

2. Thời hạn của GGT

a. Đối với các xã/phường thuộc địa bàn Hà Nội là 20 ngày.

b. Đối với các xã/phường thuộc các tỉnh ngoài Hà Nội là 30 ngày.

3. Về việc cấp lại GGT

a. Ngay sau khi GTT hết hạn, công ty sẽ cấp GGT mới cho TL khác.

b. Trong trường hợp GGT đã hết hạn mà TL vẫn muốn tiếp tục triển khai ở địa bàn đó thì chỉ cần thông báo gia hạn với công ty. Mỗi xã chỉ được gia hạn tối đa 2 lần. Thời gian gia hạn tối đa là 20 ngày với thị trường Hà Nội và 30 ngày với thị trường các tỉnh.

4. Đăng ký chăm sóc thị trường lâu dài

a. TL có thể đăng ký chăm sóc một xã/phường nào đó trong thời gian 1 năm một lần. Trong thời gian này, công ty cam kết không cấp GGT cho bất cứ TL nào khác.

b. Mỗi TL được đăng ký tối đa 5 xã/phường với điều kiện: i) Là xã/phường do chính TL làm ở đó; ii) Doanh số phát sinh tối thiểu là 50 sản phẩm Vina Tảo; iii) Cung cấp cho công ty thông tin liên lạc của lãnh đạo của ban ngành mà thủ lĩnh làm việc; iv) Cam kết 3 tháng tổ chức được một hội thảo ở đó.

5. Những quy định trong thông báo này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2012

Nơi gửi:

- Ban lãnh đạo

- Các phòng ban

- Toàn bộ thủ lĩnh

Hà nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)