THÔNG BÁO

(V/v quy định cấp giấy giới thiệu (GGT) tổ chức hội thảo của NPP)

Áp dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 2013

1. Việc cấp GGT chỉ dành cho các NPP của công ty LeadViet.

 2. Thời hạn của GTT là 20 ngày kể từ ngày cấp.

3. Các NPP chỉ được xin GGT cho chính mình (đúng họ tên NPP) mà không được phép xin hộ cho NPP khác.

4. Mỗi NPP muốn xin GGT cần ghi vào sổ đăng ký xin GGT tại công ty và ký xác nhận đã nhận GGT.

5. Mỗi ngày mỗi NPP chỉ được xin tối đa 5 GGT. Mọi trường hợp cần xin GGT có số lượng trên 5 cái thì cần thông qua ý kiến của Giám Đốc.

6. Những ngày sau đó, nếu NPP tiếp tục muốn xin GGT thì cần trả lại các GGT không sử dụng đến hoặc chứng minh các GGT xin trước đó đã liên hệ được với chính quyền địa phương (thông qua sự xác nhận của địa phương).

7. Công ty sẽ ngay lập tức ngừng hợp tác (cắt mã số) nếu phát hiện NPP cho người khác (không phải là NPP của công ty) sử dụng GGT của mình để liên hệ.

8. Công ty cũng ngừng hợp tác (cắt mã số) nếu NPP sử dụng GGT của LeadViet để liên hệ hội thảo nhưng bán sản phẩm không phải của LeadViet.

9. Nếu nhân viên LeadViet phụ trách việc cấp GGT làm không đúng các quy định ở điều 1,2,3,4,5 ở trên thì công ty sẽ huỷ hợp đồng lao động.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi gửi:

-          Các phòng ban liên quan

-          Các Nhà phân phối Leadviet

-          Lưu văn thư

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)